Skip to content

VTE 在线粘度计

用于持续粘度控制
VTE Viscosel 201x583

VTE将粘度指示和控制结合在一起,广泛用于自动添加溶剂的在线印刷和涂层行业。

 

特性和优点:

 • 便捷且价廉
 • 灵敏反应确保流体持续调节
 • 在线测量排除时间限制
 • 轻松更改粘度范围,
 • 持续线性输出(4-20mA)
 • ± 精确度全量程

 

参数

 • 范围:10-10,000 cP
 • 输出: 4-20 mA
 • 控制信号:3 amp螺管式继电器控制
 • 显示:粘度单位数字显示
 • 电气规范:NEMA 1